کانون دانش آموختگان مهر البرز، با هدف حفظ و توسعه ارتباط دانش آموختگان موسسه آموزش عالی مهرالبرز و دانش آفرینی و کارآفرینی و اشتراک تجربیات صنعت و کسب و کار در میان آنها با استناد به موافقت اصولی كميسيون انجمن هاي دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک کانون صنفی و غیردولتی تاسیس شده است و بر اساس مفاد اساسنامه خود و مقررات مربوطه فعالیت می نماید. کانون دانش آموختگان مهر البرز، عدم دخالت کانون در مسائل سياسي را به عنوان مبنای اقدامات و فعالیت های خود به رسمیت شناخته است